Algemene voorwaarden

Di Noi fashion gevestigd te 3920 Lommel, Kerkstraat 17 (ondernemingsnummer BE 0832.086.982) biedt haar klanten de mogelijkheid om de geselecteerde producten online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt op deze e-commerce website ("Klant"). 

Afwijkingen kunnen enkel worden toegestaan mits onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Enkel meerderjarige kunnen een bestelling plaatsen. 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en taksen door de klant te betalen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele prijsstijgingen of foute weergaven van de prijs.

Aangerekende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.

Verzendingskosten bij een aankoopbedrag boven de 100 euro zijn gratis. Bij een aankoopbedrag onder de 100 euro bedragen deze 7,5 euro voor België en 10 euro voor aangrenzende landen.

Alle bijkomende kosten worden uitdrukkelijk vermeld bij de bestelling. 

De verzendkosten zijn verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling volledig of gedeeltelijk wordt geretourneerd.

Foto’s kunnen elementen bevatten die niet begrepen zijn in de prijs.

Di Noi fashion is niet verantwoordelijk voor foutieve of onvolledige informatie. Voor bijkomend informatie kan U terecht op info@dinoi-fashion.be.

Het aanbod van de artikelen geldt zolang de voorraad strekt. Di Noi fashion kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van

De bestellling wordt in principe binnen 48 uur geleverd in België. Voor andere landen kan de levertijd iets oplopen.,Een bestelling geplaatst in het weekend wordt ten vroegste maandag verzonden. 

Di Noi fashion is niet verantwoordelijk indien de levertermijn afwijkt van hetgeen hiervoor meegedeeld. Te late levering kan nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding en kan nooit een geldige reden zijn voor retournering van een product. 

Mits uitdrukkelijk vermelding kan U uw pakket afhalen in de winkel tijdens de openingsuren.

Heeft u bevestiging gekregen van uw bestelling waarvan de voorraad is uitgeput zullen wij u zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Indien niet kan geleverd worden binnen de afgesproken leveringstermijn of binnen de dertig dagen (als geen leveringstermijn is afgesproken) heeft de klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de klant onderweg is.

Beschadiging en/of zichtbare tekortkoming van een artikel bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk aan ons schriftelijk worden gemeld .

De klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. In voorkomend geval dien de klant de artikelen onmiddellijk terug te sturen met vermelding van het gebrek. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij in bezit is van de artikelen. Geeft de klant opdract aan de vervoerder voor de verzending is de klant vanaf dat ogenblik verantwoordelijk.

Een overeenkomst komt pas tot stand door bevestiging door Di Noi fashion op een door U opgegeven email-adres.

De geleverde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot op het moment van algehele betaling door de klant. Tot dan kunnen de artikelen niet worden overgedragen door de klant aan derden.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen. De goederen kunnen binnen deze termijn de goederen terugsturen (liefst aangetekend) op eigen kosten of terugbrengen in de winkel.

De klant dient in dit geval voor de herroepingstermijn verstreken is Di Noi fashion op de hoogte stellen van de herroeping van de overeenkomst, schriftelijk per post of per email, met vermelding van de ordernummer.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen zijn verstreken.

De kosten van het terugzenden van de goederen zijn zonder uitzondereing voor rekening van de klant.

Teruggestuurde artikelen die op een of andere manier in waarde verminderd zijns, behoudt Di Noi fashion zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen door de klant. De klant dient steeds de goederen correct te gebruiken en te behandelen.

Enkel artikelen in de originele verpakking en origineel gelabeld door de fabrikant , samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zullen alle tot op dat moment van de klant door ons ontvangen betalingen, worden terugbetaald binnen maximum 14 kalenderdagen. Er kan gewacht worden met de terugbetaling totdat alle goederen terugontvangen zijn en/of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden standaard levering worden niet terugbetaald.

De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij uitdrukkelijk door beide partijen anders wordt overeengekomen. In ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

GOEDEREN WORDEN NOOIT TERUGGENOMEN indien:

- ZE GEDRAGEN OF GEWASSEN ZIJN, INDIEN ZIJ EEN GEUR DRAGEN VAN PARFUM OF DEODORANT, ZWEET, ETEN, SIGARETTEN, WASMIDDEL..., ZELFS INDIEN HIERVAN ZELFS EEN VERMOEDEN IS.

- ER BESCHADIGINGEN ZIJN DIE NIET ONMIDDELLIJK BIJ ONTVANGST WERDEN GEMELD of DOOR ONZORGVULDIG of HARDHANDIG GEBRUIK VAN DE KLANT

- INDIEN ER DETAILS OF ACCESSOIRES ONTBREKEN

- INDIEN ORIGINELE LABELS ONTBREKEN WAARVAN DE AANHECHTING DOOR DE FABRIKANT IS 

De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Garantie is enkel geldig wanneer origineel aankoopbewijs kan worden voorgelegd. Het is aangeraden de originele verpakken te bewaren. Indien een artikel een gebreke vertoont gelieve ons zo snel mogelijk in te lichten. Elk recht van herstelling of vervanging vervalt na twee maanden.

Elk recht van garantie vervalt bij het niet naleven van de handleiding, abnormaal gebruik, ongeval, slijtage, instructies betreffende gebruik, onderhoud, aanpassing of elk abnormaal gebruik door de klant en/of bij overdracht aan derden. 

Defecten die zich manifesteren na gebruik door de klant volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door geleverd door de klant.

Onverminderd de uitoefening van andere beschikbare wettelijke rechten is de klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is hij van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Wij behouden steeds het recht om niet betaalde of onvolledig betaalde goederen terug te nemen.

De Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens wordt gerespecteerd.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel vertrouwelijk en door Di Noi fashion gebruikt worden en nooit worden overgedragen aan derden.

Uw persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden mits bewijs van uw identiteit worden ingezien of gewijzigd.

Bij gebruik van de site kunnen 'cookies' op uw computer geplaatst worden.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Bewijsvoering kan geleverd worden door electronische communicaties en back-ups .

menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x